Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 4/2008

Dialog mellan livsåskådningar

Lise Kanckos

I detta nummer uppmärksammas människor som har hittat sin livsåskådning och sitt goda liv utanför det traditionella och det kristna. Samtidigt kan man väl säga att varje människas livsåskådning idag utformas individuellt i förhållande till individens livshistoria. Människors tro stöps inte i samma form. När någon säger att hon har ”kommit till tro” ger hon uttryck för att hon har funnit någonting unikt – en gudsrelation som är personlig.
Samtidigt som livsåskådningen är individuell formas vår tro och våra värderingar alltid i dialog med andra människor. Ingen människa är en ö, och ingen religion är det heller. Att konfronteras med andra sätt att se på livet ökar vår kunskap om livet och om andra människor. Dialogen sker ofta oplanerat, t.ex. på turistresor då man besöker buddisttempel, moskéer eller andra konfessioners kyrkor. Men alltför ofta sker mötet med andra religioner främst via mediernas förmedling av bilder av religiösa konflikter, och bilderna ger en bitter eftersmak. Som motvikt till mediernas negativa bilder av religionsmöten borde vi kanske utsätta oss själva desto mer för de personliga religionsmötena.

Också på ett institutionellt plan sker ett aktivt arbete med religionsdialog. I Uppsala hölls i slutet av november ett interreligiöst klimatmöte. Resultatet är ett klimatmanifest som riktas till den svenska regeringen och till FN. Manifestet signerades av buddister, muslimer, judar, hinduer, samer och kristna från olika delar av världen. Deltagarna kunde konstatera att de trots sina olika synsätt på trosplanet var överens när det gäller förvaltandet av jorden. Ärkebiskop Anders Wejryd konstaterade i mötets inledningstal: ”Jag är övertygad om att klimatfrågan inte är en fråga som mår bäst av att bara lämnas bort till politiker, naturvetenskap eller marknad. Det är en fråga för många fler, och om där inte finns med en tydlig etisk reflektion, ett uttalat personligt ansvar, respekt för förlåtelse och nystart, en insikt och känsla för historien och värderingar grundade i relationen till Den Andra, så kommer politik, ekonomi och naturvetenskap inte att klara saken.” Han argumenterade inte för sökandet efter särskilda religiösa svar på miljökrisen. Men trons människor är också hoppets människor, var hans poäng.

I detta nummer ingår bl.a. några essäer från Hans Ruin-tävlingen, vars vinnaressä (Margareta Willner-Rönnholm: Albertos blick) publicerades i Ad Lucem nr 3/2008. Vi önskar våra läsare många trevliga lässtunder och ett gott nytt år!

Tillbaka
© Ad Lucem