Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 2/2004

Olika världar?

Kim Solin
Åbo akademi och Åbo universitet
Juni 2004

Illustration till ledaren i Ad Lucem 2/2004

Utesluter en vetenskaplig världsbild och den kristna tron varandra? Är det som brukar kallas ett vetenskapligt förhållningssätt i någon mening mer rationellt än det som teologin för fram? Är Gud en produkt av det mänskliga intellektet eller tvärtom? Kanske är det så att motsättningen mellan religion och en vetenskaplig världsbild endast är skenbar, en följd av att en person bär på en ytlig förståelse av religionen eller en ytlig förståelse vetenskapen – eller en ytlig förståelse av bäggedera. Och vad kan man säga om hur konst och naturvetenskap förhåller sig till varandra?

I detta nummer av Ad Lucem har vi samlat några artiklar skrivna nordiska skribenter om olika förhållanden mellan religion, vetenskap, teknik, teologi och konst. Stefan Djupsjö­backa skriver om hur tron och vetenskapen tidvis kan leva sida vid sida och komplettera varandra, medan de andra gånger står i öppen konflikt eftersom det ena synsättet hävdas vara det enda synsättet. Rudolf Larenz uppehåller sig vid att betrakta förhållandet mellan tro och naturvetenskap utgående från tanken att tron ger vetenskapen en avgränsande orientering. Reflektioner över kristna trossatser på basis av några moderna naturvetenskapliga teo­rier är ämnet för Tapio Luomas text, medan Stig Stenholm dryftar frågan huruvida det ens är möjligt för vetenskapen att säga något om Gud. Hans Rosing skriver att människan skapar sin egen gud. Därefter utvecklar han en egen världsbild genom att lägga till två världar till Poppers klassiska tre. Antti Laato baserar sin tankegång på Pierces tre erfarenhetsdimensioner, en filosofi nära relaterad till Poppers, men kommer till andra slutsatser än Rosing. Simon Gripenberg målar upp ett personligt porträtt av sin väg från studier vid Tekniska Högskolan till bildkonst­närskapet samtidigt som han delger tankar om konst och naturvetenskap.

Frågorna som kan ställas i detta sammanhang är av en sådan omfattning att vi självfallet inte ens närmelsevis kan göra anspråk på en uttömmande behandling. Det är ändå vår förhoppning att numret för den intresserade ska kunna teckna en belysande skiss av dessa frågeställningar.

Tillbaka
© Ad Lucem